Το 'Εργο

BioBon3D

Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης και αγγειογένεσης μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην κατασκευή ιστοτεχνολογικών εμφυτευμάτων μεγάλων μεγεθών είναι η δυσκολία ανάπτυξης ικριωμάτων με διαπερατότητα, για τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και αποβλήτων, και χωρική κατανομή κυττάρων με μεγάλη πυκνότητα και βιωσιμότητα. Οι σύγχρονες τεχνικές προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing) δίνουν την δυνατότητα να αναπαραχθούν τα εγγενή δομικά χαρακτηριστικά των ιστών και να ελεγχθεί η ροή των θρεπτικών συστατικών στο ικρίωμα μέσω του ελέγχου παραμέτρων, όπως το πορώδες, το μέγεθος των πόρων και η αλληλοσυνδεσιμότητα τους. Η επιτυχής αναγέννηση του οστού απαιτεί επίσης επαρκή δυσκαμψία για μηχανική στήριξη και σταθερότητα, και ταυτόχρονα κατάλληλη ενδοτικότητα για μηχανική διέγερση των κυττάρων.

Το αντικείμενο του έργου BioBon3D είναι η ανάπτυξη υβριδικών νανοσυνθέτων ικριωμάτων τα οποία, μορφολογικά και δομικά, θα μιμούνται τον φυσικό εξωκυττάριο χώρο.

Διάβασε Περισσότερα/ Read More

Οι στόχοι του έργου είναι: 

Στόχος 1

Η ανάπτυξη λειτουργικών βιομιμητικών νανοσύνθετων ικριωμάτων με δομή που συνδυάζει την μηχανική δυσκαμψία με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του πορώδους, για να επιτευχθεί το βέλτιστο περιβάλλον για ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων.

sponge, template, texture-2768331.jpg

Στόχος 2

Η “φόρτωση” βιολογικών παραγόντων για να επιτευχθεί επιτάχυνση της οστεογενετικής και αγγειογενετικής διαδικασίας

 

analysis, biochemistry, biologist-2030265.jpg

Στόχος 3

Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οστεογενετικής και αγγειογενετικής ικανότητας των ικριωμάτων, συνδυάζοντας πειραματικές in vivo και in vitro και υπολογιστικές τεχνικές.

 

ball, binary, computer data-63527.jpg

Αντικέιμενο και στόχοι του έργου BioBon3D

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, θα κατασκευάσθουν νανοσύνθετα 3D ικριώματα, ενισχυμένα με CNP (CNTs ή GNPs ή GO), συνηστώντας την καινοτομία του προϊόντος στα εξής: 

(α) Δημιουργία ικριωμάτων τρίτης γενεάς που θα είναι οστεοεπαγωγικά και θα έχουν κατάλληλα μηχανικά και δομικά χαρακτηριστικά. 

(β) Ανάπτυξη και καθιέρωση των σύγχρονων τεχνικών ηλεκτροϊνοποίησης και 3D εκτύπωσης για την δημιουργία 3D νανοσύνθετων ικριωμάτων με ελεγχόμενη δυσκαμψία και νέες τεχνικές σύζευξης της CS στα CNP, για να επιτευχθεί ομοιογένεια στις διασπορές των μειγμάτων για την κατασκευή των ικριωμάτων. 

(δ) “Φόρτωση” στο ικρίωμα αυξητικών παραγόντων και αντισωμάτων και συγκαλλιέργεια κυττάρων για οστεογένεση και αγγειογένεση.

(ε) Μοντελοποίηση της δομής του ικριώματος και της αναγεννητικής διαδικασίας.

(στ) Συνδυασμός πειραματικών και αριθμητικών μεθόδων για την αξιολόγηση του.

Διάβασε Περισσότερα/ Read More